1. Alle ordrebekræftelser er med forbehold for force majeure situationer, herunder strejker og lockout, samt ethvert forhold, der skyldes mangel på materialer.

2. Lanng´s Emballage A/S forpligter sig først til kreditsalg ved ordrebekræftelse, ikke ved tilbudsafgivelse.

3. Tilbud afgivet af Lanngs Emballage er gældende i 3 måneder fra tilbuddets dato at regne.

4. Prisen forudsætter, at det beordrede kvantum aftages samtidig. Vi forbeholder os dog ret til dellevering.

5. Alle priser er – med mindre andet er specifikt angivet – baseret på leverancer på enten 1/1 eller ½ Europapaller. Lanngs Emballage forbeholder sig ret til at fakturere disse ved levering med mindre der er modtaget returpaller af samme art, stand og mængde.

6. Enhver ændring af ordrespecifikation, herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er taget i produktion, og skal for at være gyldig, være skriftlig bekræftet af os.

7. Er ordren taget i produktion på det tidspunkt, hvor den på kundens opfordring annulleres, betaler kunden for det arbejde der er udført indtil ordren stoppes.

8. Oplagets størrelse kan af tekniske grunde variere +/- 10 %.

9. For mindre farveafvigelser garanteres ikke.

10. For ordre på en værdi af under kr. 1000,00 excl. moms pålægges et administrationsgebyr på kr. 150,00.

11. Værktøjsomkostninger samt film- / klichéudgifter debiteres særskilt.

12. Kunden betaler en andel af værktøjs- og film- / klichéomkostninger. Dvs. disse kun udleveres til kunden, hvis der er en speciel aftale herom.

13. Vore konstruktionsprøver samt tegninger betragtes som vor ejendom, og må derfor ikke uden vor udtrykkelige skriftlige samtykke, kopieres, offentliggøres eller overdrages til andre.

14. Hvis køber har anmodet om udarbejdelse af skitser, layout, prøver osv. er Lanngs Emballage berettiget til at få omkostninger til dette dækket.

15. Lanng´s Emballage A/S forbeholder sig ret til at kassere film / klichéer og værktøjer, hvis de i en periode på 2 år ikke har været anvendt.

16. Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives til os straks – dog senest 8 dage – efter varernes modtagelse.

17. For skade forvoldt af leverede produkter og / eller ydelser hæfter vi i det omfang, ansvaret kan pålægges os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Lanng`s Emballage A/S kan udelukkende gøres erstatningsansvarlig indtil det fakturerede beløb.

18. Der kan ikke rejses krav på grund af eventuel overskridelse af leveringstiden.

19. Der hæftes ikke for fejl i trykket, herunder stavefejl, såfremt kunden enten selv har fået fremstillet film- / klichémateriale eller har godkendt korrektur.

20. Debitering af renter sker ved særskilt rentenota. Der skal bemærkes, at der debiteres renters rente.

21. Vi er ikke ansvarlige for de leverede varers illustrationer, tekster, varemærker, formgivning og lignende på lovligvis kan markedsføres i Danmark og udlandet. Kunden må derfor selv foretage de nødvendige undersøgelser, der skal til i den henseende.